ZPĚT NA HOMEPAGE

Katalog vystavovatelů Aquatherm Praha 2020

printer

 KSB-PUMPY+ARMATURY s.r.o., koncern

www.ksb.com

KSB je jedním z předních světových výrobců čerpadel a průmyslových armatur|||Servis pro čerpadla a průmyslové armatury dostupný po celém světě|||Díky své univerzálnosti umožňují čerpadla a průmyslové armatury KSB širokou škálu použití, ať už jde o technická zařízení budov a průmyslové aplikace, čerpání vody, úpravu odpadní vody nebo procesy v energetice. Naši zákazníci profitují z našich rozsáhlých zkušeností, z našeho celosvětově dostupného servisu,zrovna tak jako z našich hlubokých technických znalostí, které nás učinily jednou z nejvýznamnějších značek ve výrobě čerpadel.||Hlavní součástí portfolia čerpadel KSB jsou odstředivá čerpadla, která zahrnují například ponorná čerpadla, čerpadla odpadní vody nebo oběhová čerpadla.||Jako jeden z předních výrobců průmyslových armatur a průmyslových čerpadel jsme vždy nablízku našim zákazníkům|||Společnost KSB byla založena v roce 1871 v Německu ve Frankenthalu a je jedním z předních dodavatelů ve svém oboru již více než 100 let. Jako zkušený výrobce čerpadel jsme s našimi vlastními prodejními a marketingovými organizacemi, výrobními závody a servisními provozy přítomni na všech kontinentech. KSB je zastoupena ve více než 100 zemích a zaměstnává více než 15.500 zaměstnanců. Máme také 170 servisních středisek se servisním personálem, čítajícím více než 3.000 zaměstnanců, provádějících po celém světě inspekce, údržbu a servisní opravy průmyslových čerpadel a průmyslových armatur včetně dodávky náhradních dílů. Když si zvolíte KSB, můžete si být jisti, že dostanete nejlepší servis přímo od stejné společnosti, která vyrobila Vaše čerpadla a armatury.||Recept úspěšnosti KSB: inovace plus osvědčená řešení |||Zákazníci volí výrobky KSB na základě kombinace vysoce inovativní technologie čerpadel a armatur, které úspěšně prošly zkouškou doby. Tak například Etanorm je jedním z nejúspěšnějších vodních čerpadel na světě. Etanorm je jedním z klasických výrobků KSB, jehož historie se datuje zpět až do roku 1936. Od té doby jsme prodali více než 1,5 milionu těchto normovaných čerpadel.||Vlastní výzkum pro vysokou kvalitu čerpadel a armatur|||Kromě čerpadel a průmyslových armatur, které jsou na trhu zavedeny již mnoho let, je úspěšnost založena také na výzkumu a vývoji. Při výrobě našich nejlepších čerpadel těžíme z naší vlastní mezinárodní sítě výzkumných a vývojových zařízení. Technologické úsilí předního výrobce čerpadel a průmyslových armatur KSB spočívá v hydraulickém inženýrství, technologii materiálů a automatizaci čerpadel a průmyslových armatur. Spolupracujeme také s univerzitami, výzkumnými ústavy a partnerskými společnostmi s cílem rychlého zavedení nových obchodních myšlenek pro inovativní výrobky. Společnost KSB je tak schopna dodávat účinné, vysoce výkonné komponenty a systémy pro přepravu médií.

KSB is one of the world´s leading manufacturers of pumps and industrial valves|||Service for pumps and industrial valves available all around the world|||Thanks to their versatility, KSB's pumps and industrial valves support a wide variety of uses, be it building services and industry applications, water transport, waste water treatment or power plant processes. Our customers also benefit from our extensive experience, our service they can count on all across the globe, and our in-depth technical expertise that have made us one of the biggest names in pump manufacturing.|||The centrepiece of the KSB pump portfolio is the centrifugal pump. Types include, for example: submersible pumps, waste water pumps or circulator pumps.|||As one of the leading manufacturers of industrial valves and industrial pumps, we are always close to our customers|||Founded in 1871 in Frankenthal, Germany, KSB has been one of the leading providers in its field for over 100 years. An experienced pump manufacturer, we have a presence on all continents with our own sales and marketing organisations, manufacturing facilities and service operations. KSB is represented in over 100 countries and employs more than 15,500 people. We also have 170 service centres and over 3,000 service staff to provide inspection, maintenance and repair services for industrial pumps and industrial valves as well as spare parts worldwide. When you choose KSB, you are sure to get the best service straight from the same company that makes your pumps and valves.|||KSB´s formula for success: innovation plus proven solutions|||Customers opt for KSB products because they combine highly innovative technology with pumps and industrial valves that have stood the test of time. Etanorm, for example, is the most successful water pump in the world. Etanorm is one of KSB´s classic products - its history dates back to 1936. Since then, we have sold over 1.5 million of these standardised water pumps.|This impressive figure makes Etanorm the most successful standardised water pump on the global market. KSB also has a wealth of expertise in the area of circulators. We offer a wide variety of pumps for heating, ventilation, air-conditioning, and cooling systems, as well as general circulation and drinking water systems. Having supported its customers in this field for over 50 years, KSB now has a great deal of experience with both large and small pumps.|||In-house research on high-quality pumps and industrial valves|||In addition to pumps and industrial valves which have been established on the market for many years, our success is also based on research and development. Here, we draw on our own international network of research and development facilities for making the best pumps. An important manufacturer of pumps and industrial valves, KSB´s technological strengths lie in hydraulic engineering, materials technology and the automation of pumps and industrial valves. We also collaborate with universities, research institutes and partner companies with a view to quickly turning new business ideas into innovative products. As a result, KSB is able to deliver efficient, high-performance components and systems for transporting fluids.

hala 4, stánek 427  ukázat na mapě veletrhu

adresa:
Klíčova
149 00 Praha
Česká republika

241 090 211

kamila.kurandova@ksb.com

zařazení do nomenklatury:

1.1 Zdroje tepla: kotle a kotelny (plyn, elektro, tuhá paliva, olej, biomasa)

1.6 Vytápění průmyslových a skladovacích hal a zemědělských objektů

1.7 Dálkové vytápění, předávací stanice

1.10 Potrubí, armatury a čerpadla

1.13 Měření a regulace

1.15 Náhradní díly

1.17 Služby - Montáž, údržba a servis

3.1 Chlazení

3.2 Klimatizace

3.6 Regulace

3.9 Služby - Montáž, údržba a servis

4.3 Armatury a čerpadla

4.4 Úprava vody

4.5 Dešťová voda a systém jejího využití

4.6 Studny, zdroje vody

4.8 Čištění odpadní vody

4.10 Instalační předměty a doplňky, náhradní díly

4.12 Služby - Montáž, údržba a servis

6.1 Měřící, řídící a regulační technika

6.4 Měřící systémy, dálkové měření a zpracování naměřených údajů

6.6 Přístroje a software pro zkušebnictví a řízení jakosti

6.8 Integrované systémy a řešení

5.6 Bazény a vířivky a wellness

5.9 Poradenství, projektování a software pro návrh

KSB-PUMPY+ARMATURY s.r.o., koncern: hala 4, stánek 427Zobrazit další vystavovatele v této hale