Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, v platném znění a v souladu s ostatními aplikovatelnými právními předpisy timto výslovně, bezplatně, informovaně, svobodně a dobrovolně uděluji souhlas se zpracováním, shromážděním a uchováním svých osobních údajů správcem MDL Expo s.r.o., Šmeralova 170 / 31, 170 00 Praha 7, IČ: 24712647, www. mdlexpo.cz, e-mail.: info@mdlexpo.cz (dále jen "Správce"), a to v následujícím rozsahu:

 • Jméno
 • příjmení
 • email
 • telefon
 • Adresa bydliště / firmy
 • pracovní zařazení
 • oblast zájmu
 • Druh činnosti firmy
 • důvod návštěvy

Beru na vědomí a souhlasím s tím, aby moje osobní údaje byly správcem využívány pro účely marketingu a propagace, včetně informování o činnostech správce, vedení statistiky a důkazů.

Prohlašuji, že jsem si plně vědom svých práv podle zákona o ochraně osobních údajů, zejména jsem si vědom, že:

 1. když požadují o informace o zpracování svých osobních údajů, Správce mi tuto informaci bez zbytečného odkladu prodá;
 2. Správce je oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů třetí osoby;
 3. v situaci, kdy by byly osobní údaje potřebné pro účely nebo ochrany mých práv nebo práv Správce v sporů, v soudním nebo správním řízení, budou moje osobní údaje uchovávány po dobu trvání sporu, a to výhradně pro účely ochrany práv v takovém rozporu;
 4. pokud zjistím nebo se budu se domnívat, že Správce zpracovává mé osobní údaje v rozporu s ochranou mého soukromého osobního života nebo v rozporu se zákonem, mohu Správce požádat o vysvětlení a požadovat odstranění závadného stavu (např. blokováním, opravou, doplněním, likvidací osobních údajů ).

Toto povolení poskytuji na dobu 10 let a mohu ho bezplatně odvolat u správce.

Beru na vědomí, že poskytnutí mých osobních údajů je nezbytné pro výše uvedené účely a že právním základem pro zpracování mých osobních údajů je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen "GDPR") článek 6 odst. 1. písm. a) GDPR.

Příjemcem mých osobních údajů je Správce, popřípadě třetí osoby, zejména servisní společnost, vystavovatelé daného ročníku veletrhu Aquatherm Nitra, uživatelé aplikace Aquatherm (AQapp, ATapp), mediální marketingové agentury, které ke zpracování Správce pověří.

Beru na vědomí, že mé osobní údaje nebudou poskytnuty třetím zemím nebo mezinárodním organizacím podle článku 6 odst. 13 odst. 1. písm. f) GDPR.

Jako subjekt údajů mám právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům informacím uvedeným v čl. 15 GDPR které se mě týkají, mám právo na opravu nebo vymazání, popřípadě omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů k jinému Správci za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 GDPR. Dále mám právo vznést vůči Správci námitky proti zpracování mých osobních údajů.

Pokud Správce dostane moji žádost podle předchozího odstavce, bude mě Správce Informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od doručení žádosti. Pak tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost počtu žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud by Správce nepřijal opatření o které požádám, je povinen mě informovat neprodleně, ale nejpozději do jednoho měsíce od přijetí o důvodech nepřijetí opatření. Správce údajů v této souvislosti upozorňuje, že v určitých případech stanovených GDPR není povinen vyhovět všem požadavkům mé žádosti. Bude tomu tak zejména, pokud bude má žádost zjevně nesmyslná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech mi Správce může (a) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo s uskutečněním požadovaných úkonů nebo (b) odmítnout žádosti vyhovět.

Beru na vědomí, že v žádném případě nedochází k automatizovanému rozhodování, vč. profilovaný, uvedeným v čl. 22 GDPR. Správce přijímá bezpečnostní opatření, která zajistí, že mé osobní údaje budou chráněny před manipulací, ztrátou, zničením, přístupem neoprávněných osob nebo neoprávněným zveřejněním. Bezpečnostní opatření správce jsou neustále vylepšovány, aby udržely krok s technologickým vývojem.

V případě, že budu nespokojený se zpracováním mých osobních údajů, mohu se se svou stížností obrátit na Správce nebo kontrolní úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7, Česká republika, https://www.uoou.cz/

Jsem si vědom, že nejsem povinen své osobní údaje Správci poskytnout. Poskytuji jejich však svobodně a dobrovolně. Bez poskytnutí těchto údajů by Správce nemohl využít mé údaje pro marketingové a propagační účely, včetně informací o akcích a činnostech Správce, vedení statistiky a důkazy. V případě, že své Osobní údaje nechci říct, Správci souhlas neposkytnu. Pro více informací mohu využít kontaktní linku Správce na telefonním čísle 420 602 299 614.

V případě, že budu mít jakoukoliv otázku nebo požadavky, mohu se kdykoli obrátit na Správce nebo jeho pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je: Michal Drážďanský, tel. 420 602 299 614 e-mail: info@mdlexpo.cz.