Smluvní podmínky

 1. Zaškrtnutím pole „souhlas se zpracováním osobních údajů" na webové stránce http://www.aquatherm-praha.com/ a odesláním osobních údajů (jméno, příjmení,  adresa bydliště, elektronická adresa) kliknutím na políčko „registrovat“ dává uživatel souhlas ke zpracování jeho osobních údajů a k šíření obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákona č. 480/2004 Sb. Uživatel prohlašuje, že se seznámil s níže uvedenými informacemi o zpracování osobních údajů a poučením. Uživatel souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje v rozsahu, v jakém je uvedl v registračním formuláři na webové stránce www.aquatherm-praha.com, byly zpracovávány společností MDL EXPO s.r.o., se sídlem Šmeralova 170/31, Bubeneč, 170 00 Praha 7, IČ: 24712647 za účelem nabízení obchodu a služeb, a to na dobu neurčitou do odvolání (nebo zániku) tohoto souhlasu.
 2. Uživatel dále souhlasí s tím, aby jeho uvedené kontaktní údaje byly správcem osobních údajů předány dalším správcům osobních údajů za účelem nabízení obchodu a služeb. Správce osobních údajů i další správci mohou uvedené údaje za uvedeným účelem zpracovávat až do odvolání (nebo zániku) tohoto souhlasu. Dalšími správci mohou být jiné společnosti, se kterými správce uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů.
 3. Uživatel souhlasí i s využitím jeho elektronické adresy a telefonního čísla pro potřeby šíření tzv. obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb.
 4. Udělením svého souhlasu zároveň potvrzujete, že jste byl obeznámen se svým právem na přístup a kontrolu svých osobních údajů zpracovaných společností MDL EXPO s.r.o., se sídlem Šmeralova 170/31, Bubeneč, 170 00 Praha 7, IČ: 24712647.

Uživatel potvrzuje, že byl seznámen s právem na přístup ke svým osobním údajům a na opravu osobních údajů, jakož i s dalšími právy uvedenými v ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů:

 1. Poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli písemně odvolat na korespondenční adrese MDL EXPO s.r.o., se sídlem Šmeralova 170/31, Bubeneč, 170 00 Praha 7, a to v celém rozsahu nebo jen částečně.
 2. Výše uvedený souhlas se shromaždováním a zpracováním osobních údajů trvá až do doby doručení písemného vyjádření nesouhlasu uživatele s tímto zpracováním správci osobních údajů.
 3. Správce osobních údajů se zavazuje uchovávat poskytnuté osobní údaje uživatele v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky.
 4. Osobní údaje budou zpracovány ručně i automatizovaně v rozsahu, ve kterém byly poskytnuty.
 5. Pokud uživatel zjistí nebo se domnívá, že společnost provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesně s ohledem na účel jejich zpracování, pak uživatel může:
 • požádat společnost o vysvětlení;
 • požadovat, aby společnost odstranila takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů,
 • nevyhoví-li společnost, obrátit se se svým podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
        6. Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u správce nebo zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně.