Smluvní podmínky

 1. Zaškrtnutím pole „souhlas se zpracováním osobních údajů" na webové stránce http://www.aquatherm-praha.com/ a odesláním osobních údajů (jméno, příjmení,  adresa bydliště, elektronická adresa) kliknutím na políčko „registrovat“ dává uživatel souhlas ke zpracování jeho osobních údajů a k šíření obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákona č. 480/2004 Sb. Uživatel prohlašuje, že se seznámil s níže uvedenými informacemi o zpracování osobních údajů a poučením. Uživatel souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje v rozsahu, v jakém je uvedl v registračním formuláři na webové stránce www.aquatherm-praha.com, byly zpracovávány společností MDL EXPO s.r.o., se sídlem Šmeralova 170/31, Bubeneč, 170 00 Praha 7, IČ: 24712647 za účelem nabízení obchodu a služeb, a to na dobu neurčitou do odvolání (nebo zániku) tohoto souhlasu.
 2. Uživatel dále souhlasí s tím, aby jeho uvedené kontaktní údaje byly správcem osobních údajů předány dalším správcům osobních údajů za účelem nabízení obchodu a služeb. Správce osobních údajů i další správci mohou uvedené údaje za uvedeným účelem zpracovávat až do odvolání (nebo zániku) tohoto souhlasu. Dalšími správci mohou být jiné společnosti, se kterými správce uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů.
 3. Uživatel souhlasí i s využitím jeho elektronické adresy a telefonního čísla pro potřeby šíření tzv. obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb.
 4. Udělením svého souhlasu zároveň potvrzujete, že jste byl obeznámen se svým právem na přístup a kontrolu svých osobních údajů zpracovaných společností MDL EXPO s.r.o., se sídlem Šmeralova 170/31, Bubeneč, 170 00 Praha 7, IČ: 24712647.

Uživatel potvrzuje, že byl seznámen s právem na přístup ke svým osobním údajům a na opravu osobních údajů, jakož i s dalšími právy uvedenými v ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů:

 1. Poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli písemně odvolat na korespondenční adrese MDL EXPO s.r.o., se sídlem Šmeralova 170/31, Bubeneč, 170 00 Praha 7, a to v celém rozsahu nebo jen částečně.
 2. Výše uvedený souhlas se shromaždováním a zpracováním osobních údajů trvá až do doby doručení písemného vyjádření nesouhlasu uživatele s tímto zpracováním správci osobních údajů.
 3. Správce osobních údajů se zavazuje uchovávat poskytnuté osobní údaje uživatele v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky.
 4. Osobní údaje budou zpracovány ručně i automatizovaně v rozsahu, ve kterém byly poskytnuty.
 5. Pokud uživatel zjistí nebo se domnívá, že společnost provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesně s ohledem na účel jejich zpracování, pak uživatel může:
 • požádat společnost o vysvětlení;
 • požadovat, aby společnost odstranila takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů,
 • nevyhoví-li společnost, obrátit se se svým podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
        6. Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u správce nebo zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně.
PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI „JSME UŽ 25 LET S VÁMI“
1.Pořadatel soutěže
Pořadatelem soutěže je společnost MDL Expo s.r.o., Šmeralova 37, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČ: 247 12 647, DIČ: CZ 247 12 647 zapsaná v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce č. 168101
2. Termín a místo konání soutěže
Soutěž bude probíhat v termínu od 27.02.2018 10:00:00 hod. do 02.03.2018 15:00:00 hod. (Dále jen "doba konání soutěže") během veletrhu Aquatherm Praha 2018 (dále jen "veletrh").
3. Účastníci soutěže
Účastníkem soutěže se muže stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky a Slovenské republiky (dále také "soutěžící" nebo "výherce"). Účast v soutěži je bezplatná. Soutěže se nesmí zúčastnit osoby, které jsou v pracovním poměru k pořadateli soutěže, anebo které se přímo podílejí na činnostech souvisejících s organizováním soutěže a pořádáním veletrhu Aquatherm Praha 2018 a ani osoby jim blízké podle příslušného paragrafu občanského zákoníku. Účastníkem soutěže se může stát pouze osoba, která osobně navštíví veletrh Aquatherm Praha 2018, a to na základě předem vyplněné registrace návštěvníka umístěny na webových stránkách pořadatele www.aquatherm-praha.com.
4. Princip a podmínky soutěže
Soutěžící se zapojí do soutěže tak, že na webové stránce http://www.aquatherm-praha.com/ "Vstup Zdarma“ anebo „Registrace návštěvníků - firmy“ anebo „Registrace návštěvníků – státní správa a místní samospráva“ vyplní tyto osobní údaje: Jméno, Příjmení, Ulice, Město, PSČ, E-mail, Kraj, Oblast zájmu, Pracovní zařazení, Druh činnosti firmy, souhlas se všeobecnými smluvními podmínkami a klikne na políčko "odeslat". Podmínkou účasti v soutěži je také souhlas soutěžícího se všemi podmínkami soutěže uvedenými v těchto soutěžních pravidlech. Po vyplnění návštěvnické registrace dostane soutěžící emailem automaticky vygenerovanou poukázku na vstupenku na veletrh Aquathem Praha 2018. Tímto bude soutěžící automaticky zařazený do slosování. Losování soutěže proběhne v následujících dnech po veletrhu (max do 2 týdnů) pod dohledem dvou zaměstnanců pořadatele v prostorách sídla firmy MDL Expo s.r.o.. Losovat se bude vždy po 25 soutěžících (4x25 výherců), kteří veletrh navštívili v úterý 27. 2. 2018, ve středu 28. 2. 2018, ve čtvrtek 1. 3. 2018, resp. v pátek 2. 3. 2018.
5. Výhra v soutěži a její doručení
Pořadatel v soutěži předá následující výhru: Allview P4 PRO Dual SIM. Výhru získá účastník soutěže určený losováním, přičemž do slosování budou zařazeny všechny správně vyplněné údaje z registračního formuláře ze stránky http://www.aquatherm-praha.com/ viz výše podmínky soutěže. Výherce bude pořadatel soutěže kontaktovat v následujících dnech po veletrhu. Způsob předání výhry bude s jednotlivci domluvený individuálně, např. předána poštovní dobírkou popř. osobně na adrese sídla pořadatele soutěže, nebo na jiném místě po domluvě s výhercem. Výherce soutěže bude o své výhře informován prostřednictvím telefonu nebo e-mailu poskytnutého v rámci "Registrace návštěvníků" ze stránky http: // www .aquatherm-praha.com /. Pořadatel při předání výhry pořizuje s příslušným výhercem Předávací protokol, na kterém výherce svým podpisem potvrdí převzetí výhry, kterou získal v losování.
6. Ztráta nároku na výhru
Účastníci soutěže jsou povinni pořadateli poskytnout nezbytnou součinnost potřebnou na oznámení a předání výhry, a to zejména, ale nejen uvedením osobních údajů (jména, příjmení, adresy, kontaktního telefonního čísla, adresy elektronické pošty), jinak ztrácejí nárok na výhru. Je odpovědností každého účastníka soutěže zajistit, aby telefonní číslo popř. adresa elektronické pošty poskytnuté v rámci soutěže, byly funkční a dostupné až do dne losování a v následujících dnech. Nemožnost telefonicky nebo emailem kontaktovat potenciálního výherce nebo nesplnění podmínek z bodů 3 a 4 těchto Podmínek účasti bude mít za následek ztrátu nároku tohoto výherce na výhru. Výherce bude v tom případě nahrazen nejbližším náhradníkem v pořadí.
7. Daň z výhry.
Předmět výhry nepodléhá zdanění.
8. Další podmínkou účasti v soutěži dává účastník ve smyslu zákona č. 428/2002 CFU o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů organizátorovi soutěže svůj souhlas se zpracováním svého jména, příjmení, telefonního čísla a adresy poskytnutých v rámci soutěže a k jejich využívání pro další marketingové účely organizátora. Na žádost společnosti MDL Expo s.r.o. jako pořadatele je uživatel povinen prokázat svoji totožnost předložením občanského průkazu nebo cestovního pasu. V případě úmrtí uživatel umožní pořadateli MDL Expo s.r.o. předání výhry správci dědictví či notáři po předložení příslušných dokladů. Za úkony prováděné státními orgány, notářem a správcem dědictví nenese MDL Expo s.r.o. zodpovědnost.
9. Závěrečné ustanovení.
Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit nebo upravit její pravidla. Vymáhání účasti a výher v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této soutěže ztrácí soutěžící nárok na výhru. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na pořadateli soutěže. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na případné věcné výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Pořadatel není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky. Při nesplnění či porušení soutěžních podmínek bude účastník ze soutěže bez náhrady vyloučen. Stejně tak bude účastník vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla soutěžícímu k získání výhry. Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhru nelze vymáhat soudní cestou. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výhry v případě, že mu výhra nebude poskytnuta tak, aby mohla být výherci předána v souladu s pravidly soutěže. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.