Problematiky odtahů spalin plynových spotřebičů na Aquatherm Praha 2014

Datum: 8.4.2014
obrázek
Jedním z nejvíce navštívených témat doprovodného programu Aquathermu Praha 2014 byl přednáškový blok Diskusní fórum na téma legislativa a bezpečnost spalinových cest. Vybrali jsme z něj tři přednášky, které autoři přepracovali do textové formy. Tématicky se přednášky týkají prevence proti otravě oxidem uhelnatým a revizím spalinových cest.

Praktická řešení pro eliminaci otrav při provozu plynových spotřebičů kategorie „B“

Ing. Jiří Buchta, CSc. – České sdružení pro technická zařízení

Přestože není v ČR vedena přesná statistika otrav ze spalin plynových spotřebičů, lze tento počet odhadovat na téměř 300 případů otrav ročně.

Hlavní příčinou otrav je vysoká koncentrace oxidu uhelnatého – CO ve spalinách provozovaného spotřebiče, řádově v tisících ppm. Zde však vyvstává otázka:

Proč je ve spalinách spotřebiče tak vysoká koncentrace CO, čím je způsobena?

Na tuto otázku je celkem snadná odpověď, kterou potvrzují prováděná šetření zejména smrtelných otrav. Vysoký obsah CO je zapříčiněn nedokonalým spalováním ke kterému dochází v důsledku zaneseného výměníku spotřebiče, kdy se spalovacím vzduchem jsou z prostoru instalace strhovány organické látky (prachové částice z praní a sušení prádla, chlupy domácích zvířat apod.), které se při průchodu výměníkem tzv. napečou na lamely a tak postupně způsobí velmi omezenou průchodnost spalin tímto výměníkem. Spaliny, které v důsledku toho nemohou projít výměníkem se hromadí pod výměníkem v prostoru, kde brání přívodu sekundárního vzduchu pro spalování a řádově pak v několika sekundách způsobí nedokonalé spalování s prudkým nárůstem koncentrace CO ve spalinách, jak lze znázornit na následujícím schématu. ...  více na TZBinfo.cz