Úvodní slovo Ing. Jan Mládek, CSc. - Ministr průmyslu a obchodu ČR

Datum: 27.2.2016
obrázek
Vážení vystavovatelé, vážení návštěvníci,

jsem rád, že Vás mohu po roce přivítat na dalším ročníku veletrhu Aqua–Therm Praha, který přináší nejnovější poznatky z oblasti s významným potenciálem dosahování energetických úspor. Není náhodou, že jsou úspory energie jednou z hlavních priorit v sektoru energetiky napříč Evropskou unií. Komerční a obytné budovy totiž spotřebovávají přibližně 40 % primární energie a tím se podílí z 24 %  na celkových emisí skleníkových plynů v Evropě. Snížením spotřebovávané energie v budovách tedy můžeme výrazně přispět i ke snížení těchto emisí a ochraně klimatu. To se ovšem může podařit pouze v případě, kdy energetické politiky a podpůrné programy naplní svou důležitou úlohu, a to jak v odvětví vytápění a chlazení, tak stavebnictví.

V roce 2020 budou muset být všechny nově stavěné budovy bez rozdílu jejich využití budovami s nízkou spotřebou energie. Takto nastavené podmínky kladou vysoké nároky nejen na stavební materiály, na samotná technická zařízení budov, ale i na vývoj nových technologií využitelných v budovách obzvláště při vytápění, chlazení a přípravy teplé vody. V neposlední řadě je však potřebné informovat veřejnost o těchto nových přístupech a dát prostor odborníkům se setkat a diskutovat dosažené pokroky. Z tohoto důvodu ministerstvo vítá a podporuje veletrhy typu Aqua-Therm, s velkou přidanou hodnotou, která je podporou strategie ČR v oblasti energetické účinnosti.

Ministerstvo průmyslu a obchodu si uvědomuje, jak je důležité podporovat rozvoj nových nákladově efektivních technologií v oblasti technického zařízení budov (TZB), které zvyšují energetickou účinnost, a tím pozitivně působí na konkurenceschopnost českých výrobců v průmyslové výrobě a stavebním sektoru. Příkladem podpory zvyšování energetické účinnosti je Operační program pro inovace a konkurenceschopnost, který prostřednictvím své prioritní osy č. 3 podporuje účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie a zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin. Díky podpoře této oblasti dochází k rychlému rozvoji spolupráce vědeckých pracovišť s českými výrobci. Jedním z hlavních cílů Ministerstva průmyslu a obchodu je i nadále prohlubovat podporu výzkumu, vývoje a aplikace nových patentových technologií v průmyslu a v uvedení těchto nových technologií na trh v podobě nového produktu s technologicky vysokou přidanou hodnotou.

Za účelem osvěty veřejnosti v oblasti TZB v domácnostech ministerstvo v současnosti financuje síť Energetických konzultačních a informačních center rozmístěných po celé České republice. Tato centra poskytují bezplatné energetické poradenství pro širokou veřejnost.

Závěrem mi dovolte popřát návštěvníkům veletrhu Aqua–Therm Praha příjemné a inspirativní zážitky z výstavy a odborných přednášek.

Ing. Jan Mládek, CSc.
ministr průmyslu a obchodu ČR